a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

Post by angthong
on 08 April 2021
Hits: 10

new สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น. โดยมี นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ข้อสั่งการ แผนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดร่วมของผู้บริหาร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย สรุปผลการดำเนินการมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการรับสินบนและผลโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เน้นย้ำให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สสค.อ่างทอง ขับเคลื่อนนโยบาย "กสร.สีขาว พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด"

Post by angthong
on 03 February 2021
Hits: 161

       วันจันทร์ที่1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดว่างทองหลังใหม่ ชั้น 1
นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
"กสร.สีขาว พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด" เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในองค์กร
โดยดำเนินการสสค.อ่างทองสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด พร้อมทั้งนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
"ไม่เสพไม่ค้า ไม่ผลิตไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท" และดำเนินการตามหลักเกณฑ์โรงงานสีขาว 8 ข้อ
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นายจ้าง ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการในจังหวัดว่างทอง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันจูงใจ
ให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามโครงการโรงงานสีขาว 
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดอ่างทองใสสะอาด 2564" ของจังหวัดอ่างทอง

Post by angthong
on 15 January 2021
Hits: 185
 การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดอ่างทองใสสะอาด 2564"
 
Attachments:
Download this file (002.pdf)002.pdf[ประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ]1207 kB

"โกงไม่เอา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"

Post by angthong
on 30 December 2020
Hits: 224

นายธานี ศิริล้น สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการแสดงสัญลักษณ์และจุดยืนในการทำงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นตามสโลแกนในการดำเนินตามนโยบายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "โกงไม่เอา เราโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน"