a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

หน้าหลัก

กำชับนายจ้างใช้เด็กอายุ 15-18 ปีทำงาน

Post on 09 June 2017
by angthong
Hits: 353

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำชับนายจ้างจ้างเด็กอายุ 15
ถึง 18 ปี เข้าทำงาน ต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ลูกจ้างเด็กทำงานฝ่าฝืนมีโทษอาญา

               นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า จากการดำเนินการตรวจเข้มสถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานเด็กตามมาตรการ 3-3-2 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 15 พฤษภาคม 2560 มีสถานประกอบกิจการผ่านการตรวจ 843 แห่ง พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้อง 161 แห่ง ในจำนวนนี้ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจ้างแรงงานเด็ก 29 แห่ง ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานได้กำกับให้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว ทั้งนี้จากตรวจพบว่าความผิดที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องมากที่สุดคือการไม่แจ้งการ จ้างแรงงานเด็ก จำนวน 18 แห่ง ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้า
ทำงาน สำหรับการจ้างเด็กอายุ 15 ปี ถึง 18 ปี เข้าทำงานนายจ้างจะต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงาน หากฝ่าฝืน
ไม่ปฏิบัติตามมีโทษทางอาญา

                อธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การจ้างเด็กเข้าทำงานเป็นเรื่องที่สามารถทำได้และเป็นประโยชน์แก่เด็กที่ ต้องการหาประสบการณ์หรือเรียนรู้ที่จะปรับตัว เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานแต่นายจ้างต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานใช้บังคับเฉพาะกรณีที่เป็นการจ้างแรงงาน เท่านั้นไม่ได้หมายรวมถึงการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองให้เด็กทำงานในครอบครัว หากนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการใดมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 7170, 0 2246 6389 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 10 พื้นที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1546