a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

หน้าหลัก

กสร. เผยป้องกันยาเสพติดได้ผล สถานประกอบกิจการผ่านการรับรองกว่าห้าพันแห่ง เตรียมจัดงานประกาศเกียรติคุณ 23 มิ.ย.นี้

Post on 16 June 2017
by angthong
Hits: 377

                     กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยนโยบายป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ผล  มีสถานประกอบกิจการทั่วประเทศผ่านการรับรองแล้วกว่าห้าพันแห่ง โรงงานสีขาวอีกกว่าสี่หมื่นแห่ง ลูกจ้างมีภูมิคุ้มกันยาเสพติดมากกว่า 5.7 ล้านคน เตรียมพร้อมจัดงานประกาศเกียรติคุณสถานประกอบกิจการ 23 มิ.ย.60

                     นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการเป็นภารกิจสำคัญที่กสร. ให้ความสำคัญมาโดยตลอด โดยได้เร่งดำเนินการมิให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและแผนประชารัฐร่วมใจ  สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2559-2560 ซึ่งมุ่งเน้นการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และผลกระทบ รวมไปถึงการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ หรือ มยส. ตลอดจนการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันต่อต้านยาเสพติด ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่ายสถานประกอบกิจการ และองค์กรต่าง ๆ ซึ่งผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจเนื่องจากสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวและให้ความร่วมมือจนปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 47,434 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 4,625,664 คน และสถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 5,751 แห่ง ลูกจ้าง 1,167,467 คน

                     อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดแห่งโลก ในปีนี้ กสร. ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้กรอบแนวคิด “ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการพื้นที่กรุงเทพมหานคร แสดงนิทรรศการความรู้โทษ พิษภัยยาเสพติด พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองรายชื่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2246 0080 หรือ 0 2245 6774 ในวันเวลาราชการ