a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

หน้าหลัก

กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยประเภทงานบริการ โรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า

Post on 05 July 2017
by angthong
Hits: 404

กิจกรรม การรณรงค์ส่งเสริมเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการประเภทงาน บริการ (โรงแรม โรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า) สำหรับสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมีการพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและพัฒนาระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน ประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรการเชิงป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของลูกจ้าง