a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

หน้าหลัก

กำชับนายจ้างแจ้งสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายให้ลูกจ้างรู้ก่อนทำงาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับ

Post on 02 August 2017
by angthong
Hits: 287

https://accounts.mail.go.th/service/home/~/?auth=co&loc=th&id=13210&part=2

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กำชับนายจ้าง แจ้งสภาพการทำงานที่เป็นอันตรายพร้อมแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนก่อนทำงาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบาท

 

                    นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานในสภาพการทํางานหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานที่อาจทําให้ลูกจ้างได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย เช่น การทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย การทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ..๒๕๕๔ กำหนดให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานและแจกคู่มือปฏิบัติงานให้ลูกจ้างทุกคนก่อนที่ลูกจ้างจะเข้าทํางาน เปลี่ยนงาน หรือเปลี่ยนสถานที่ทํางาน เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งเป็นการป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงานในสถานประกอบกิจการ

 

                   อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า นายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษปรับไม่เกิน ๕ หมื่นบาท กรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๒๘ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ ถึง ๑๐ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖