a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

หน้าหลัก

สสค.อ่างทอง ขับเคลื่อนนโยบาย "กสร.สีขาว พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด"

Post on 03 February 2021
by angthong
Hits: 162

       วันจันทร์ที่1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดว่างทองหลังใหม่ ชั้น 1
นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย
"กสร.สีขาว พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด" เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในองค์กร
โดยดำเนินการสสค.อ่างทองสีขาว สร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด พร้อมทั้งนำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกล่าวคำปฏิญาณตนและประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
"ไม่เสพไม่ค้า ไม่ผลิตไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท" และดำเนินการตามหลักเกณฑ์โรงงานสีขาว 8 ข้อ
เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นายจ้าง ลูกจ้างและสถานประกอบกิจการในจังหวัดว่างทอง ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันจูงใจ
ให้สถานประกอบกิจการดำเนินการตามโครงการโรงงานสีขาว