a79d9e40f95ca7c9b51e58fe3439d25e.jpg

883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

                                                                                                                     

     

..

หน้าหลัก

ประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564

Post on 08 April 2021
by angthong
Hits: 11

new สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง จัดประชุมสำนักงาน ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือนเมษายน 2564 ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น. โดยมี นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ข้อสั่งการ แผนการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดร่วมของผู้บริหาร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย สรุปผลการดำเนินการมาตรฐานยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ต่อต้านการรับสินบนและผลโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน เน้นย้ำให้ทำงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้