883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

1a09844b32b699d1dc6ce3f37a37b98a.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

0f1831e650faf099030db1a14eccd349.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

 

 

                                                                                                                     

     

..

สค.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ

Post on 29 April 2021
by angthong
Hits: 48

สค.อ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ  

          นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการวิทยาลัย/โรงเรียน ครั้งที่ 4/2564 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ และห้องประชุม โพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนายขจรเกีรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม มีวาระการประชุมที่สำคัญ คือ การมอบเครื่องหมาย รักษาดินแดนยิ่งชีพ แนะนำหัวหน้าส่วนราชการ ที่ย้ายมาอยู่ใหม่ รายงานผลความก้าวหน้าสรุปผลการดำเนินงานของส่วนราชการและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง