883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

1a09844b32b699d1dc6ce3f37a37b98a.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

0f1831e650faf099030db1a14eccd349.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

 

 

                                                                                                                     

     

..

สสค.อ่างทองตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย

Post by angthong
on 03 August 2018
Hits: 401

สสค.อ่างทอง..ตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัย..สร้างจิตสำนึกและตระหนักด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่เด็กและเยาวชนก่อนเข้าทำงาน

           วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 -16.00 น. สค.อ่างทอง มอบหมายนางสาวอรอุมา กุณฑโชติ นางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน ร่วมกับคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 1 เข้าตรวจประเมิน   

       -โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 

       -โรงเรียนวัดวงษ์ภาสน์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง

       ซึ่งสถานศึกษาดังกล่าวดำเนินการตามตัวชี้วัดได้ดีและคณะทำงานได้ให้ข้อแนะนำเพื่อพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น..ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานแก่เด็กและเยาวชนก่อนเข้าทำงานในอนาคต
 

สค.อ่างทองเข้าตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนสามโก้วิทยาคม

Post by angthong
on 03 August 2018
Hits: 427

       วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. สค.อ่างทอง พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาววันวิสาข์ จันทวร เจ้าพนักงานแรงงาน และคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 เข้าตรวจประเมินสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนสามโก้วิทยาคม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง มีนักเรียนทั้งสิ้น 530 คน คณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 32 คนซึ่งสถานศึกษาดังกล่าวได้ดำเนินการตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของกิจกรรม เพื่อให้การดำเนินการมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คณะทำงานฯ ได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป                
      ทั้งนี้ สค.อ่างทองได้เข้าให้ความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วย

                       

ร่วมกันทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษาโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม

Post by angthong
on 19 July 2018
Hits: 349

              วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สค.อ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ร่วมกันทำบุญหล่อเทียนเข้าพรรษากับตัวแทนน้อง ๆ นักเรียน และอาจารย์โรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม อ.ไชโย จ.อ่างทอง ที่เดินทางมาเชิญชวนให้ร่วมทำบุญ ซึ่งในการทำบุญครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานฯ มีคุณธรรม จริยธรรม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์


                                               

บรรยายสร้างการรับรู้ภารกิจ สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ และความปลอดภัยในการทำงาน

Post by angthong
on 03 August 2018
Hits: 332

           วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สค.อ่างทอง มอบหมายนางพรรัศมิ์ บัวสาย เจ้าพนักงานแรงงานอาวุโส นายชลนที หนูบุญ นิติกรปฏิบัติการ และนางสุปราณี เพชรแก้ว นักวิชาการแรงงาน ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดอ่างทอง บรรยายสร้างการรับรู้ภารกิจ สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั่วไป แรงงานนอกระบบ และความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้เข้าฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ดังนี้
    1)การทำขนมไทย ณ กองทุนหมู่บ้านบ้านหงส์ ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน 21 คน 
    2)การทำขนมไทย(ขนมโก๋อ่อนไส้ถั่วไข่เค็ม) ณ ศาลา SML ม.4. ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง จำนวน 22 คน
    3)การทำขนมไทย(ขนมทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง) ณ ศาลา SML ม.5 ต.มหาดไทย อ.เมือง จ.อ่างทอง จำนวน 25 คน

  

สค.อ่างทองไปเยี่ยมและสังเกตการณ์ฝึกอบรม

Post by angthong
on 16 July 2018
Hits: 320

             เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 สค.อ่างทองไปเยี่ยมและสังเกตการณ์ฝึกอบรมตามที่มอบหมายนางสาวอรอุมา  กุณฑโชติ นว.ชำนาญการ นางสาวสุปราณี เพชรแก้ว นักวิชาการแรงงาน บรรยายสร้างการรับรู้ภารกิจ สิทธิหน้าที่นายจ้าง ลูกจ้างตามกฎคุ้มครองแรงงานในและนอกระบบ และความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้เข้าฝึกอาชีพโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย 
 - สาขาการทำขนมไทย และสาขาการผลิตเครื่องดื่มสมุนไพร ณ ศาลาหลวงพ่อผอม อำเภอป่าโมก ผู้เข้าฝึก 40 คน
 - สาขาการจักสาน ณ ศาลาวัดโบสถ์  อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน 25 คน และศาลา SML ม.6 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง จำนวน 20 คน..พบว่าผู้เข้ารับการฝึกบางคนมีสภาพร่างกายพิการและอายุมากไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมได้มาแจ้งสิทธิเข้าฝึกเพื่อรักษาสิทธิเงินสวัสดิการ