883c7c43d7bb168714b154cf103399bf.jpg

1a09844b32b699d1dc6ce3f37a37b98a.jpg

81f40c1502401fff13b53a3c9838bd15.jpg

35cc96c5c2db37c8ef57492aec0c7d2e.jpg

0f1831e650faf099030db1a14eccd349.jpg

.

 

นายสมควร สกุลเทวัญพิทักษ์
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง


newแบบสอบถามความพึงพอใจและ
ไม่พึงพอใจในการให้บริการของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ เรื่องทุจริตคอร์รับชั่น
(Zero Corruption)

 

 

 

                                                                                                                     

     

..

สค.อ่างทองส่งเจ้าหน้าที่บรรยายสร้างการรับรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอาชีพเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย

Post by angthong
on 12 July 2018
Hits: 305

               วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวนุชนาถ ชูเชิด นักวิชาการแรงงานชำนาญการ บรรยายความรู้กฏหมายแรงงาน ความปลอดภัยในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน รวมทั้ง การให้ความรู้เรื่องการใช้แรงงานเด็ก แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เข้ารับการฝึกอาชีพการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบ ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง โดยมีผู้เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น จำนวน 25 คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, รวมถึง นุชนาถ ชูเชิด, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี นุชนาถ ชูเชิด, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

สสค.อ่างทอง..รับการตรวจราชการ..รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561

Post by angthong
on 12 July 2018
Hits: 315

              วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกรมฯ ท่านอุดมลักษณ์ สอนสารี ได้ตรวจการปฏิบัติราชการดังนี้
- ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561
- ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดร่วมของ สค. 10 ตัวชี้วัด
- ผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2561
- การดำเนินการตามนโยบายกระทรวง และนโยบายรัฐมนตรีว่ากระทรวงแรงงาน 11+4+6
- การให้ความร่วมมือดำเนินการตามโครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
- การดำเนินการยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ติดต่อราชการโดยใช้เครื่องอ่านบัตรแทน
- การปฎิบัติตนของข้าราชการต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช้รถยนต์ราชการในเรื่องส่วนตัว..มีความสามัคคี
  ทั้งนี้ฯ สำนักงานฯ นำเสนอปัญหาอุปสรรคในการทำงานคือเครื่องคอมพิวเตอร์เก่า..ไม่เพียงพอในการทำงาน..ขอเครื่องใหม่ทดแทนและให้เพียงพอต่อเจ้าหน้าที่

ในภาพอาจจะมี 9 คน, รวมถึง นุชนาถ ชูเชิด, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยืน และสถานที่ในร่ม

สสค.อ่างทอง..ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ

Post by angthong
on 26 June 2018
Hits: 326

         เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้ต้อนรับสหภาพแรงงาน กรรมการสหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค และกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค มีประเด็นสนทนา ในเรื่อง การรับข้อกำหนด ILO มาตรา 87 และมาตรา 98..เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน และเสรีภาพในการเจรจาต่อรอง..เพื่อให้ลูกจ้างสามารถรวมตัวได้โดยไม่จำกัดเฉพาะกิจการนายจ้างคนเดียวกันและกิจการประเภทเดียวกัน..เสรีภาพในการเจรจาต่อรอง..เพื่อสหภาพแรงงานหรือลูกจ้างสามารถร่วมกันเจรจาต่อรองได้ทุกแห่ง..ไม่จำกัดเฉพาะในสถานประกอบกิจการของนายจ้างตนเอง..จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดสภาพการจ้างการทำงานมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ


ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

สสค.อ่างทอง..ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน...จังหวัดอ่างทอง..

Post by angthong
on 26 June 2018
Hits: 362

         เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) จังหวัดอ่างทอง ประจำปี พ.ศ.2561..โดยเชิญนายจ้าง ลูกจ้างร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และจัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดและภารกิจของ สสค.เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ..ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง..โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายรัฐฐะ สิริธรังศรี) เป็นประธาน ผู้ร่วมงานประมาณ 2,000 คน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, รวมถึง นุชนาถ ชูเชิด, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

สสค.อ่างทอง ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน

Post by angthong
on 26 June 2018
Hits: 339

          เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมใจ อภิรมณ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ น.ส.อรอุมา กุณฑโชติ หัวหน้างานแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการ พร้อมด้วย น.ส.นุชนาถ ชูเชิด พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน เข้าไกล่เกลื่ยข้อขัดแย้งกรณี สร.ไทยเรยอน ขอพนักงานชั่วคราวช่วยทำงานแผนกเป้าเปอร์ กะละ 1 คน ระหว่างรอการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ผลการเจรจาฝ่ายบริหารฯ บริษัท จะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 พนักงานประนอมฯ ขอให้ทั้งสองฝ่ายใช้วิธีการปรึกษาหารือร่วมกัน และส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน (Partnership)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม