แนวปฏิบัติในการจดทะเบียนองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง

Post on 04 สิงหาคม 2560
by angthong
ฮิต: 43

                                          ตาม ที่สำนักงานทะเบียนประจำจังหวัด ได้ดำเนินการเสนอนายทะเบียนพิจารณาจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนายจ้างตามมาตรา ๕๖ จดทะเบียนควบเข้ากันเป็นสมาคมนายจ้างเดียวกันตามมาตรา ๗๖จดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานตามมาตรา ๘๘ จดทะเบียนควบเข้าเป็นสหภาพเดียวกันตามมาตรา ๑๐๙จดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์นายจ้างตามมาตรา ๑๑๒ และการจดทะเบียนจัดตั้งสหพันธ์แรงงานตามมาตรา ๑๑๓ โดยเสนอใช้ดุลพินิจในการให้ความหมาย“กิจการ ประเภทเดียวกัน” ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ. ๒๕๑๘ ประกอบกับ หลักเกณฑ์ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี ๒๕๔๔ เป็นแนวทางในการพิจารณา นั้น

             กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณาแล้ว ขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการจดทะเบียนองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง ดังนี้

                     (๑) เนื่อง จากได้มีการกำหนดการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ปี ๒๕๕๒ ขึ้นใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับปรุงการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันภายใน ประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียน จึงขอให้ปรับเปลี่ยนการใช้ดุลพินิจในการให้ความหมาย “กิจการประเภท เดียวกัน” ตามเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)ปี ๒๕๕๒ โดยสามารถดาว์นโหลดได้ที่ เว็บไซด์ของสำนักแรงงานสัมพันธ์ (http://relation.labour.go.th/)

                     ๒) ในการพิจารณาจดทะเบียนองค์การนายจ้างและองค์การลูกจ้าง ขอให้ยึด“หมู่ ใหญ่”(เลข ๓ หลัก)ตามเอกสารการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่นายจ้างและ ลูกจ้างต่างเรียกร้องให้รับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๘๗ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการพิจารณามากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการส่งเสริมการจัดตั้งองค์การแรงงานอีกทางหนึ่ง